Konkurs za prijem uposlenika

with Nema komentara

Konkurs za prijem uposlenika objavljen u dnevnom listu Oslobođenje 25.12.2018.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Grad Mostar

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Školski odbor

 

Na osnovu člana  96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 8/00, 4/04,5/04 i 8/06), člana 36. Pravila JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar,   Saglasnosti  Ministarstva obrazovanja, nauke,  kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-36-2201/18 od 10.12.2018. godine i odluke Školskog odbora broj: 06-04-02-1456/18 od 19.12.2018. godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

A)Na neodređeno vrijeme

  1. Profesor ekonomske grupe predmeta                            1 izvršilac (20 časova sedmično)
  2. Profesor islamske vjeronauke                                        1 izvršilac (7 časova sedmično)
  3. Nastavnik praktične nastave (konobar)                          1 izvršilac (28 časova sedmično)

 B)Na određeno vrijeme do 15.07.2019. godine

1.Profesor njemačkog jezika                                       1 izvršilac (11 časova sedmično)

2.Profesor turskog jezika                                             1 izvršilac (4 časa sedmično)

3.Profesor informatike                                                  1 izvršilac (10 časova sedmično)

4.Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja                 1 izvršilac (4 časa sedmično)

5.Profesor sociologije                                                  1 izvršilac (4 časa sedmično)

6.Profesor ekonomske grupe predmeta                       1 izvršilac (8 časova sedmično)

7.Profesor za predmet usluživanje                              1 izvršilac (11 časova sedmično)

8.Profesor za predmet kuharstvo                                1 izvršilac (14 časova sedmično)

9.Profesor za predmet osnovi nauke o ishrani             1 izvršilac (2 časa sedmično)

10.Nastavnik praktične nastave za zanimanje

hotelsko-turistički tehničar                                      1 izvršilac (7 časova sedmično)

  1. Profesor biologije                                                      1 izvršilac (6 časova sedmično)
  2. Profesor ekologije                                                     1 izvršilac (2 časa sedmično)

 

Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati  moraju  ispunjavati i posebne uvjete predviđene  važećim  Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ostalim normativnim aktima Škole.

Uz prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)  kandidati su dužni priložiti:

–  kraću biografiju

–  diplomu o završenoj stručnoj spremi

–  uvjerenje o položenom stručnom ispitu

–  izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom)

–  uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom)

–  uvjerenjem o prosjeku ocjena ostvarenih u toku školovanja (u prosjek ulazi i ocjena odbrane diplomskog rada)

–  uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom

–  uvjerenje o radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja

se traži konkursom

-uvjerenje o radnom stažu ostvarenom van odgojno-obrazovnih ustanova na poslovima koji odgovaraju stručnoj

spremi koja se traži konkursom

Izabrani  kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju  i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak  prije zaključivanja ugovora o radu.

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu ili uredno ovjerenu fotokopiju.

S kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o radu Konkursne komisije po konkursima za prijem u radni odnos. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni telefonski.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumenta se neće vraćati.

Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon  036 576 766, a posebno izvod iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Prijave na konkurs slati na adresu:

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Školski odbor  (prijava na konkus)

Konak bb, Mostar