O NAMA

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistiA?ka A?kola Mostar je otpoA?ela sa radom 21.marta 1994. godine. Nastala je spajanjem Ekonomske A?kole Mostar i Ugostiteljsko-turistiA?kog A?kolskog centra Mostar iz predratnog perioda.

U okviruA�JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turistiA?ke A?kole Mostar u A?kolskoj 2017./2018. godini djeluju:

 • Ekonomska A?kola (tehniA?ka/IV stepen sloA?enosti)
 • Ugostiteljsko-turistiA?ka struA?na A?kola (struA?na/III stepen sloA?enosti)

A�kola moA?e obavljati i odgojno-obrazovni proces u skladu sa odgovarajuA�im nastavnim planovima i programima i za sljedeA�a zanimanja:

 • Hotelsko-turistiA?ki tehniA?ar
 • Carinski tehniA?ar
 • ProdavaA?

CILJEVIA�IA�ZADACIA�ZAA�2018./19.A�A�K.GODINU

SrednjoA?kolski odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog druA?tvenog interesa. Ono je znaA?ajan A?inilac razvoja mlade liA?nosti, a prema tome posredan i neposredan faktor opA?teg napretka, razvoja naA?eg druA?tva kao cjeline.

UvaA?avajuA�i ovaj opA?ti i poseban znaA?aj A?kole, GodiA?nji program rada JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turistiA?ke A?kole Mostar utemeljen je na tim generalnim druA?tvenim zahtjevima, stavovima i opredjeljenjima nauA?nog i tehniA?kog razvoja, A?kolskim, praktiA?nim i pedagoA?kim iskustvima, zakonskim i podzakonskim propisima, pedagoA?kim standardima, te ostalimA�normativima aktima.

U skladu sa opA�im ciljem srednjoA?kolskog odgoja i obrazovanja, navedenim aktima i normativima te u skladu sa zahtjevima Nastavnih planova i programa koje se realizuju u JU Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-turistiA?koj A?koli Mostar,A�plansko programski zadaci za A?kolsku 2018/2019. godinu su:

 • Osigurati sistemski naA?in poduA?avanja, poticati i unapreA�ivati intelektualni, tjelesni, estetski, druA?tveni, moralni i duhovni razvoj uA?enika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
 • Razvijati u uA?enicima svijest o oA?uvanju materijalne, duhovne, historijsko-kulturne baA?tine Bosne i Hercegovine i nacionalnog identiteta
 • Odgajati i obrazovati uA?enike u skladu s opA�im kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobitiA� ih za A?ivljenje u multikulturalnom svijetu, za poA?tivanje razliA?itosti i snoA?ljivosti, te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju druA?tva
 • Osigurati uA?enicima sticanje temeljnih (opA�eobrazovnih) i struA?nih kompetencija, osposobiti ih za A?ivot i rad u promjenjljivom druA?tveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima savremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, nauA?nih spoznaja i dostignuA�a
 • Osposobiti uA?enike za cjeloA?ivotno uA?enje
 • UnapreA�ivati rad struA?nih organa donoA?enjem konstruktivnih prijedloga i mjere za poboljA?anje cjelokupnog rada
 • Educirati nastavnike, uA?enike i roditelje metodama vrednovanja i upoznavanje sa pravilnikom o ocjenjivanju
 • Raditi na iznalaA?enju naA?ina i sadrA?aja za implementaciju Programa “Prevencija nasilja u A?kolama”, “Zdravstvenih programa”, Programa “ObrazovanjaA�zaA�mir”
 • ZavrA?iti u proA?loj A?kolskoj godini zapoA?eti rad na dopunama i izmjenama Nastavnih planova i programa koji se realizuju u naA?oj A?koli
 • PoboljA?ati kvalitet edukacije i stvaranje povoljnijih uslova za stalno struA?no usavrA?avanje nastavnog i ostalog struA?nog kadra
 • Raditi na racionalizaciji nastave i boljoj organizaciji cjelokupnog rada A?kole
 • pump it global caplet.

 • Inovirati odgojno-obrazovni procesa uvoA�enjem novih oblika, metoda, postupaka rada u skladu sa tehnoloA?kim razvojem i tehniA?kim dostignuA�ima
 • Raditi na obezbjeA�enju materijalno finansijskih sredstva za A?kolsku 2018/2019. godinu
 • JaA?ati i uA?vrstiti rad VijeA�a uA?enika i rad VijeA�a roditelja i A?kole
 • Obezbjediti A?kolski prostor, odgovarajuA�i nastavni kadar kao i opremanje kabineta savremenim nastavnim sredstvima i pomagalima
 • Raditina rijeA?avanju problema fiskulturne sale, loA?eg grijanja, sanacije krova A?kole, prozora, A?kolskog dvoriA?ta i izradi uA?ionice u prirodi

Ciljevi i zadaci odgojno-obrazovne djelatnosti JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turistiA?ke A?kole Mostar realizovaA�e se kroz: redovnu nastavu, izbornu nastavu, slobodne aktivnosti, rad sa odjeljenskom zajednicom, rad sa roditeljima, javnu i kulturnu djelatnost A?kole.