Pravilnici u našoj školi:

Pravilnik o pohvalama, nagradama i pedagoškim mjerama

Kodeks ponašanja i oblačenja

Pravilnik o izboru učenika generacije

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o kućnom redu

Protokol o načinu postupanja u slučaju nasilja     u školi

 

O nama

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar je otpočela sa radom 21.marta 1994. godine. Nastala je spajanjem Ekonomske škole Mostar i Ugostiteljsko-turističkog školskog centra Mostar iz predratnog perioda.
U našoj školi se obrazuju učenici za sljedeća zanimanja:

 • Ekonomski tehničar
 • Ekonomsko-informatički tehničar
 • Carinski tehničar
 • Hotelsko-turistički tehničar
 • Kuhar tehnolog
 • Konobar
 • Kuhar
 • Prodavač

Ciljevi i zadaci za 2020/21.školsku godinu

Srednjoškolski odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Ono je značajan činilac razvoja mlade ličnosti, a prema tome posredan i neposredan faktor opšteg napretka, razvoja našeg društva kao cjeline.
Uvažavajući ovaj opšti i poseban značaj škole, Godišnji program rada JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke Škole Mostar utemeljen je na tim generalnim društvenim zahtjevima, stavovima i opredjeljenjima naučnog i tehničkog razvoja, školskim, praktičnim i pedagoškim iskustvima, zakonskim i podzakonskim propisima, pedagoškim standardima, te ostalim normativima aktima.

U skladu sa opštim ciljem srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, navedenim aktima i normativima te u skladu sa zahtjevima Nastavnih planova i programa koje se realizuju u JU Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-turističkoj školi Mostar, plansko programski zadaci za školsku 2018/2019. godinu su:

 • Osigurati sistemski način podučavanja, poticati i unapređivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
 • Razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne, duhovne, historijsko-kulturne baštine Bosne i Hercegovine i nacionalnog identiteta
 • Odgajati i obrazovati učenike u skladu s opštim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivosti, te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva
 • Osigurati učenicima sticanje temeljnih (opšteobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjljivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima savremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, naučnih spoznaja i dostignuća
 • Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje
 • Unapređivati rad stručnih organa donošenjem konstruktivnih prijedloga i mjere za poboljšanje cjelokupnog rada
  Educirati nastavnike, učenike i roditelje metodama vrednovanja i upoznavanje sa pravilnikom o ocjenjivanju
 • Raditi na iznalaženju načina i sadržaja za implementaciju Programa “Prevencija nasilja u školama”, “Zdravstvenih programa”, Programa “Obrazovanja za mir”
 • Poboljšati kvalitet edukacije i stvaranje povoljnijih uslova za stalno stručno usavršavanje nastavnog i ostalog stručnog kadra
 • Inoviranje odgojno-obrazovnog procesa uvođenjem novih oblika, metoda, postupaka rada u skladu sa tehnološkim razvojem i tehničkim dostignućima
 • Raditi na obezbjeđenju materijalno finansijskih sredstva za školsku 2020/2021. godinu
 • Jačati i učvrstiti rad Vijeća učenika i rad Vijeća roditelja i Škole

Ciljevi i zadaci odgojno-obrazovne djelatnosti JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke Škole Mostar realizovat će se kroz: redovnu nastavu, izbornu nastavu, slobodne aktivnosti, rad sa odjeljenskom zajednicom, rad sa roditeljima, javnu i kulturnu djelatnost Škole.