Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar

with Nema komentara

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana, 21.4.2021. godine

 

Na osnovu članova 27. i 29. Zakona o ustanovama („Sl. novine RBiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97), članova 55. i 60a. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNK“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članova 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Sl. novine HNK“ broj: 2/05), članova 36, 39, 40. i 41. Pravila JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-30-616/21 od 5.4.2021. godine i odluke Školskog odbora JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar broj: 06-04-02-281/21 od 14.4.2021. godine, JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar raspisuje

 

KONKURS

 za izbor i imenovanje direktora JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar

 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to da:

 1. imaju visoku stručnu spremu;
 2. ispunjavaju uvjete za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK i drugom propisu;
 3. imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi;
 4. da nisu krivično kažnjavani;
 5. da nisu zaposleni na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa;
 6. da nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora.

Izbor i imenovanje direktora vrši se na period od 4 (četiri) godine.

Uz prijavu na Konkurs, koja treba sadržavat tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni podnijeti sljedeća dokumenta (original ili ovjerenu fotokopiju):

 1. Biografiju
 2. Diplomu o stečenoj školskoj spremi
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom)
 5. Uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom)
 6. Dokaz o radnom iskustvu
 7. Izjave kandidata, ovjerene od strane nadležnog organa o ispunjavanju uvjeta iz tačaka  5. i 6.
 8. Program rada za period na koji se bira.

Pored navedene  dokumentacije, kandidati mogu dostaviti potvrdu/uvjerenje o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida ili članova porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama. Potvrda/uvjerenje treba biti izdato od nadležnog organa, a u skladu s članom 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br: 06/18).

S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju.

Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od učešća u daljnjoj konkursnoj proceduri.

Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, pismenim putem obavijestiti sve kandidate na konkursu o odluci o imenovanju direktora.

Izabrani kandidati za direktora bit će obavezni dostaviti uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje MUP-a o neosuđivanosti (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) prije donošenja odluke o imenovanju za direktora.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave na konkurs s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili preporučeno, putem pošte na adresu: JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar, Ulica Konak bb, 88104 Mostar, s naznakom „Za Konkursnu komisiju“.

Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vraćati kandidatima.