Javni konkurs za prijem uposlenika

with Nema komentara
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
Grad Mostar
JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar
Školski odbor
Na osnovu člana 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a
(„Službene novine HNK-a“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za
djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK“, broj 5/19) i člana 36. Pravila JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1412-1/20 od 17.8.2020. godine i
odluke Školskog odbora broj: 0604-02-894/20 od 8.9.2020. godine, raspisuje se
JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos
A) Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
1. Profesor biologije 1 izvršilac (8 časova sedmično)
2. Profesor sociologije 1 izvršilac (4 časa sedmično)
3. Profesor ekologije 1 izvršilac (2 časa sedmično)
4. Profesor njemačkog jezika 1 izvršilac (18 časova sedmično)
5. Profesor turskog jezika 1 izvršilac (9 časova sedmično)
6. Profesor informatike 1 izvršilac (12 časova sedmično)
7. Profesor hemije ¸ 1 izvršilac (8 časova sedmično)
8. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja 1 izvršilac (4 časa sedmično)
9. Profesor ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac (9 časova sedmično)
10. Profesor za predmet usluživanje 1 izvršilac (8 časova sedmično)
11. Profesor za predmet kuharstvo 1 izvršilac (14 časova sedmično)
12. Profesor za predmet osnovi nauke o ishrani 1 izvršilac (2 časa sedmično)
13. Profesor za predmet poznavanje robe 1 izvršilac (6 časova sedmično)
14. Radnik na održavanju čistoće 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
B) Na određeno vrijeme do povratka radnika s porodiljskog odsustva
1. Profesor ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac (20 časova sedmično)
C) Na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja
1. Radnik na održavanju čistoće 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju
ispunjavati i posebne uvjete predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i
obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom,Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta i ostalim normativnim aktima Škole i to:
– Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. i B) 1. odgovarajuća
visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.
– Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 10. i 11. odgovarajuća visoka (VII stepen) ili viša (VI
stepen) stručna sprema odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova.
– Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 14. i C) 1. završena osnovna škola.
Uz prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i email) kandidati su dužni
priložiti:
– kraću biografiju
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi
– potvrdu/uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za one koji nisu završili Nastavnički
fakultet
– izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom)
– uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom)
– uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku studija/školovanja (u prosjek ulazi i ocjena
odbrane diplomskog rada)
– uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme
tražene konkursom
– uvjerenje o radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju
stručnoj spremi koja se traži konkursom
– uvjerenje o radnom stažu ostvarenom van odgojno-obrazovnih ustanova na poslovima koji
odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom.
Napomena: Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u
HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju
lica iz člana 1. Zakona ukoliko uz prijavu dostave dokaz o navedenom.
Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu ili uredno ovjerenu fotokopiju
(ne stariju od 6 mjeseci).
S kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o
radu Konkursne komisije po konkursima za prijem u radni odnos. O terminu intervjua kandidati
će biti obavješteni telefonski.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumenta se neće vraćati.
Izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nadležne
zdravstvene ustanove, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi
krivični postupak prije zaključivanja ugovora o radu (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon 036 576 766, a
posebno izvod iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Prijave na konkurs slati isključivo poštom na adresu:
JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar
Školski odbor (prijava na konkus)
Konak bb, Mostar