Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

with Nema komentara

OBAVJEŠTENJE O RASPISIVANJU I OBJAVLJIVANJU JAVNOG KONKURSA NA WEB STRANICI ŠKOLE I

SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE HNK/Ž OBJAVLJENO DANA 26.1.2022.GODINE U DNEVNOM LISTU “OSLOBOĐENJE”.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Grad Mostar

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

 

 

Na osnovu člana  62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK („Službene novine HNK“ broj: 7/21) i člana 36. Pravila JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1695/21 od 28.12.2021. godine i odluke Školskog odbora broj: 0604-02-30/22 od 12.1.2022. godine,  raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 a) Na neodređeno vrijeme

  1. Profesor predmeta informatika                                   1 izvršilac (15 časova sedmično)
  2. Profesor ekonomske grupe predmeta                        1 izvršilac (20 časova sedmično)

 b) Na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine 

1.Profesor predmeta njemački jezik                                 1 izvršilac (18 časova sedmično)

2.Profesor predmeta turski jezik                                      1 izvršilac (7 časova sedmično)

3.Profesor predmeta hemija                                             1 izvršilac (6 časova sedmično)

4.Profesor predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj              1 izvršilac (4 časa sedmično)

5.Profesor ekonomske grupe predmeta                           1 izvršilac (9 časova sedmično)

6.Profesor predmeta usluživanje                                      1 izvršilac (9 časova sedmično)

7.Profesor predmeta kuharstvo                                        1 izvršilac (14 časova sedmično)

8.Profesor predmeta osnovi nauke o ishrani                    1 izvršilac (2 časa sedmično)

9.Profesor predmeta poznavanje robe                             1 izvršilac (6 časova sedmično)

10.Profesor predmeta biologija                                        1 izvršilac (6 časova sedmično)

11.Profesor predmeta sociologija                                     1 izvršilac (4 časa sedmično)

12.Profesor predmeta ekologija                                       1 izvršilac (2 časa sedmičo)

13.Radnik na održavanju čistoće                                     1 izvršilac (puno radno vrijeme)

 

Pored općih uvjeta predviđevih zakonom (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ostalim normativnim aktima Škole i to:

– Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 1. i 2. i B) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. i 12. odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.

– Za radna mjesta pod rednim brojem: B) 6. i 7. odgovarajuća visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna sprema odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova.

– Za radno mjesto pod rednim brojem: B) 13. završena osnovna škola.

Uz prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i email) kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (orginal ili ovjerena kopija):

– kraću biografiju

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat posjeduje isto)

– izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom)

– uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom)

– uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku studija/školovanja (u prosjek ulazi i ocjena

odbrane diplomskog rada)

– uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme

tražene konkursom

– uvjerenje o radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju

stručnoj spremi koja se traži konkursom

  • uvjerenje o radnom stažu ostvarenom van odgojno-obrazovnih ustanova na poslovima koji

odgovaraju  stručnoj  spremi koja se traži konkursom

Napomena: Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju lica iz člana 1. Zakona kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju  ukoliko uz prijavu dostave dokaz o navedenom.

S kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o radu Konkursne komisije po konkursima za prijem u radni odnos. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni telefonski.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informiranja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Priložena dokumenta se neće vraćati.

Izabrani kandidati su dužni, po konačnosti odluke o izboru, a prije zaključivanja ugovora o radu, dostaviti: ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava BiH, ovjerenu kod nadležnog organa.

Prijave na konkurs slati  na adresu:

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Konak bb, 88000 Mostar

Sa naznakom „Za Konkursnu komisiju“