Hotelsko-turistiA?ki tehniA?ar

with Nema komentara

Hotelsko-turistiA?ki tehniA?ar informira domaA�e i strane turiste o turistiA?koj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane uz prijem i boravak gostiju, te suraA�uje s drugim turistiA?kim djelatnicima na organizovanju turistiA?ke ponude.

 

Opis poslova

Hotelsko-turistiA?ki tehniA?ar radi u turistiA?kim agencijama i uredima, na recepcijama hotela, kampova i drugih smjeA?tajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turistiA?ku ponudu. Svakodnevno na stranim jezicima komunicira s turistima i poslovnim partnerima. Zajedno s drugim turistiA?kim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turistiA?kog boravka gostiju.

 

U turistiA?kim agencijama i uredima informira goste, prodaje i organizira turistiA?ke usluge kao A?to su smjeA?taj i turistiA?ki aranA?mani, organizira turistiA?ka putovanja i izlete, radi na pripremi informativnog i propagandnog materijala, suraA�uje s putniA?kim i prijevozniA?kim tvrtkama, hotelima i drugim poslovnim subjektima koji iznajmljuju smjeA?tajne kapacitete, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izraA?unu cijene turistiA?ke ponude, prodaje karte i dijeli propagandni materijal, radi izvjeA?taje i dopise domaA�im i inozemnim poslovnim partnerima, te radi na organizaciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti gostiju.

 

Na recepcijama hotela i drugih turistiA?kih objekata prima i sreA�uje rezervacije, organizira razmjeA?taj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste, radi na realizaciji njihovih zahtjeva, daje savjete i informacije, vodi poslovne evidencije na recepciji, priprema raA?une i prima uplate, piA?e dopise poslovnim partnerima, suraA�uje s ostalim poslovnim subjektima koji rade na realizaciji turistiA?ke ponude: agencijama, turistiA?kim uredima, prijevozniA?kim tvrtkama, i sl. U radu se koristi telefonom, raA?unarom, telefaksom. zovirax discount online.

Leave a Reply