Ekonomisti

with Nema komentara

Ekonomisti istraA?uju naA?ine kako druA?tvo iskoriA?tava svoje ograniA?ene izvore a�� sirovine, ljudski rad i kapital a�� kako bi proizvelo robu i usluge.

ProuA?avaju i predviA�aju financijske, gospodarske i komercijalne trendove primjerice nezaposlenost, poreze, inflaciju, itd. Analiziraju i istraA?uju ekonomske probleme i promjene u ekonomiji, te o njima obavjeA?tavaju i savjetuju tijela drA?avne uprave, industriju ili ulagaA?e.

gabapentin taper schedule. Opis poslova

Poslovi ekonomista znatno se razlikuju s obzirom na usmjerenje i podruA?je rada. Ekonomisti specijalizirani za financije bave se poslovima planiranja i analize, nadzorom i kontrolom banaka, vrA?e procjene profitabilnosti investicijskih projekata, obavljaju kreditne poslove, posluju s poduzeA�ima, obavljaju poslove platnog prometa i deviznog poslovanja, obavljaju brokerske poslove, poslove osiguranja i reosiguranja te poslove pripreme i izvrA?enja drA?avnog proraA?una.

 

EkonomistiA�na podruA?ju raA?unovodstva i revizije obavljaju raA?unovodstvene i revizijske poslove u svim sektorima gospodarstva i drA?avne uprave, u specijaliziranim revizijskim tvrtkama, neprofitnim organizacijama i sl.

 

Ekonomisti u marketingu osmiA?ljavaju marketinA?ke strategije i komunikaciju, bave se razvojem novih proizvoda, usluga i ideja, formiraju cijene, strategije prodaje i distribucije. Bave se odnosima s javnoA?A�u, oglaA?avanjem, logistikom, istraA?ivanjem trA?iA?ta, itd.

 

Ekonomisti u menadA?mentu bave se poslovima istraA?ivanja u podruA?ju ljudskih resursa i razvoja, obavljaju konzultantske poslove za razliA?ite organizacije, projektiraju organizacije i sustave plaA�a i nagraA�ivanja, rade na raznovrsnim projektima i sl.

 

Ekonomisti specijalizirani za podruA?je poslovne informatike, bave se uvoA�enjem modernih rjeA?enja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.

 

Ekonomisti koji se bave trgovinom obavljaju razne poduzetniA?ke, upravljaA?ke i komercijalne poslove u poduzeA�ima za vanjsku i unutarnju trgovinu, A?pediterskim agencijama i poduzeA�ima za meA�unarodni i domaA�i robni i putniA?ki promet.

 

Ekonomisti u turizmu bave se istraA?ivanjem turistiA?kog trA?iA?ta, marketing menadA?mentom u turizmu, hotelskim menadA?mentom, agencijskim, turoperatorskim i prijevozniA?kim poslovanjem te odgovarajuA�im poslovima u drA?avnim tijelima zaduA?enima za turizam.

 

Leave a Reply